Derfor kan du eie hus, hytte og bil uten at det vises på skattelistene

Mange har en betydelig formue uten at det vises i likningstallene. Skattelistene er langt fra noen fasit på økonomien til Kari og Ola nordmann. Her er detaljene du ikke får vite noe om i skattelistene.

Hytte ved sjøen

ILLUSTRASJONSBILDE: Eldre hytter med attraktiv beliggenhet kan ha en skattemessig formuesverdi som er bare en tiendedel av virkelig verdi. Dette er en av årsakene til at mange med betydelige verdier likevel ikke har positiv formue.

Foto: Berit Keilen / NTB scanpix

Tirsdag morgen offentliggjøres skattelistene for 2018. Da kan du og jeg søke i tallene, som gir en pekepinn på hvordan det står til med økonomien til naboen, sjefen og kjendiser.

I fjor gjorde nordmenn til sammen 1,6 millioner søk i Skatteetatens database. Det er bare 10 prosent av søkene som ble gjort i 2012, da man kunne søke anonymt.

148 redaksjoner i Norge har i år fått tilgang til skattetallene, noe som er ny rekord.

Men listene viser ikke hele sannheten.

Kan ha nedbetalt hus, hytte og bil uten at det vises

Boliger i Stavanger

Svært mange nordmenn eier sin egen bolig. Men boligen verdsettes bare til en fjerdedel av antatt markedsverdi når skatteetaten skal beregne formuen. Eventuell gjeld på boligen blir også trukket fra i beregningen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I praksis er det fullt mulig å eie et gjeldfritt hus og en gjeldfri hytte uten at det vises i formuesskatten på skattelistene. Årsaken er at hele verdien ikke legges til grunn når det skal beregnes skatt.

La oss si at et ektepar eier et nedbetalt hus til 6 millioner kroner og en nedbetalt hytte til 2 millioner kroner.

  • Skattereglene verdsetter primærboligen til bare 25 prosent av antatt markedsverdi. Derfor vil boligen kun telle som 1,5 millioner i selvangivelsen.
  • Når det gjelder hytter, verdsettes typisk nyere hytter høyere enn gamle. La oss si at hytta også verdsettes til 25 prosent, noe som i så fall vil innebære at den i formuesberegningen verdsettes til 0,5 millioner kroner.
  • Huset og hytta har til sammen en formuesverdi på 2 millioner kroner (1,5+0,5)
  • Men skattereglene gjør at beregningen av formuesskatt først starter etter nesten 3 millioner kroner for ektepar som Ola og Kari.
  • Det betyr at Kari og Ola kan eie biler, bankinnskudd og aksjefond for 1 million kroner i tillegg til huset og hytta, før det vil fremkomme som positiv formue i skattelistene.

Og husk: Formue er ikke det samme som penger. Det vesentligste av en formue kan være eiendeler i en bedrift, som maskiner, lagerbygninger eller kjetting.

Kan vise for lav formue, også for de rikeste

I praksis vil formuesverdiene som fremkommer i skattelistene for mange av landets rikeste ofte være veldig forskjellig fra de virkelige verdiene.

Ferrari Dino 1969

En eldre veteranbil, som denne Ferrari Dino-en fra 1969 vil i praksis ha en svært lav verdi i selvangivelsen sammenlignet med det den kan vært verdt. Men for slike eiendeler eksisterer ikke reelle markedspriser. Det samme gjelder for eksempel kunst, som også vurderes svært lavt formuesmessig.

Foto: Andrew Burton / Afp

Tallene som fremkommer i skattelisten vil oftest være mye lavere enn det som er reelt – men det kan også være motsatt.

  • Forskjellene vil sannsynligvis være størst i de tilfellene der den underliggende formuen er plassert i aksjeselskaper som ikke er notert på en børs.
  • Årsaken er at det da ikke finnes noen «markedspris» for unoterte aksjer – utgangspunktet blir de skattemessige formuesverdiene.

– Forskjellene varierer veldig med hvordan de skattemessige verdiene er i forhold til virkelig verdi, forklarer Rolf Lothe, som er fagsjef i Skattebetalerforeningen.

I Norge har bladet Kapital i nesten 30 år laget en liste over landets 400 rikeste personer, internasjonalt lager Forbes Magazine en oversikt over verdens rikeste. Det finnes ingen fasit for hvor stor formue en privatperson har.

Men felles for Forbes og Kapital er at de gjør et betydelig arbeid for å regne seg frem til anslåtte verdier.

For ikke-børsnoterte aksjeselskaper regner de for eksempel på fremtidige inntektsstrømmer basert på hva selskapet tjener i dag og hva det ventes å tjene fremover.

Sammenligninger av Kapitals beregnede verdier for landets rikeste og det som fremkommer i skattelistene vil ofte avvike svært mye.

De virkelige verdiene kan være mange ganger så høye som det skattelistene viser.

Det kan også være tilfeller der en person som i skattelistene står oppført med betydelige verdier i realiteten er konk. Mye kan skje på ett år, og tallene som nå står i skattelistene nærmer seg å være ett år gamle.

Kunst, kostbart innbo, og fritidseiendommer måter å «gjemme bort» formuen på – fordi de skattemessig vurderes lavt sammenlignet med for eksempel bankinnskudd, som vurderes til 100 prosent.

Slik leser du inntektstallene

Inntekten som fremkommer i skattelistene, er ikke lønnsinntekt eller bruttoinntekt, men det som på skattespråket kalles for alminnelig inntekt. Det vil si lønnsinntekt og alle andre skattepliktige inntekter – minus alle fradrag i inntekt.

På grunn av fradragene som «alle» får er lønnsinntekten og andre inntekter ofte vesentlig høyere enn det som fremkommer i skattelistene.

For eksempel har alle lønnsmottakere og pensjonister krav på minstefradrag. For 2018 reduserer det inntekten som fremkommer i skattelistene med 97.610 kroner

Påløpte (og betalte) renter på boliglånet går direkte til fradrag i inntekt. Et boliglån på 3 millioner kroner vil med en årlig rente på 3 prosent bety 90.000 kroner i inntektsfradrag.

I tillegg kan man få fradrag for tap på aksjer eller skattepliktig bolighandel, som kan nulle ut hele inntekten og dermed mesteparten av skatteregningen. Hvis slike fradrag er større enn inntekten, kan man «spare» fradraget til neste skatteår.

Hos Skatteetaten finnes en lang liste over mulige fradrag som kan redusere inntekt eller formue.

Hva betyr «skatt» i skattelistene?

Dette er samlet utlignet skatt for inntektsåret 2018.

I praksis er det summen av all skatt som er betalt i løpet av fjoråret. All bruttoskatt, skatt på alminnelig inntekt, formuesskatt og all annen skatt.

SISTE NYTT

Siste meldinger